گيرم گناه آينه را غبار شست…

با چشمهای هرزه ات چه خواهد کرد

                                                     عشق ؟!!!!

 

مهدی مظاهری

More news by category Topic -: Buy phentermine saturday delivery ohio Tramadol hydrochloride tablets Picture of xanax pills Free shipping cheap phentermine Buying phentermine without prescription Safety of phentermine Pyridium Generic viagra cialis Cialis generic india Pink oval pill 17 xanax identification Buy free phentermine shipping Best price for generic viagra Information about street drugs or xanax bars Ordering viagra Snorting phentermine Hydrocodone overdose Lithium Amiodarone Get online viagra Order viagra prescription Order xanax paying cod Cheap phentermine free shipping Imiquimod Tramadol next day Linkdomain buy online viagra info domain buy onlin Pfizer viagra sperm Vidarabine Cheapest viagra price Prevacid Viagra cialis levitra comparison Dutasteride Lisinopril Thiotepa Female spray viagra Black market phentermine Betamethasone Cialis forums What does xanax look like Loss phentermine story success weight Order xanax overnight Viagra alternative uk Diet online phentermine pill Order xanax cod Mecamylamine Eulexin Cheap hydrocodone Buy cheapest viagra Viagra xenical Phentermine with no prior prescription Xanax in urine Macrodantin Cheap phentermine with online consultation Epivir Buy phentermine epharmacist Ditropan Woman use viagra Cialis erectile dysfunction Xanax withdrawl message boards Viagra online store Atorvastatin Generic ambien Is phentermine addictive Next day delivery on phentermine Buy online viagra Ethanol Natural phentermine Avandamet Xanax long term use Diet page phentermine pill yellow 5 cheap Cheapest secure delivery cialis uk Information medical phentermine Cialis experience Phentermine no perscription Compare ionamin phentermine Viagra cialis levivia dose comparison Noroxin Effects of viagra on women Buy cheap cialis Viagra shelf life Hydroxyurea Phentermine discount no prescription Buy cheap online viagra Dog xanax Online cialis Viagra class action Viagra price Phentermine without prescription and energy pill Hydrocodone cod only Nicoumalone Cheapest viagra Cheap ambien Vicodin without prescription Phentermine prescription online Phentermine snorting Mirtazapine Quazepam Isradipine Buy generic viagra online Xanax look alike Moxifloxacin Viagra experiences Piroxicam Nicorette Free try viagra Sotalol Cash on delivery shipping of phentermine How do i stop taking phentermine Xanax prescriptions Cheapest phentermine 90 day order Niacinamide Phentermine weight loss Phentermine

Lotrimin
Enebrel
Dulcolax
Flonase
Cyber pharmacy phentermine
Buy cheap fioricet
Cialis
Femara
Premphase
Niacin
Buy viagra in the uk
Lithium
Decadron
Phentermine 37 5mg shipped to kentucky
Compare generic viagra prices
Phentermine side effects danger
Order xanax on line
Cialis vs viagra
Avalide
Viagra prescription uk
Cialis
Pravachol
Clarinex
Tramadol 50 mg
Xanax withdrawl symptoms
Mexican pharmacy viagra
Generic cialis online
Fioricet
Bromocriptine
Paxil
Pictures of xanax pills
Phentermine weight loss stories
Xanax overnight
Phentermine sales
Acarbose
Ethoheptazine
Orphenadrine
No overnight prescription xanax
Olanzapine
Best herbal viagra
Nitric oxide viagra
Cheap phentermine diet pills
Percocet
Ipratropium
Paramethadione
Cialis overnight
Uk cheapest viagra
Xanax grapefruit
Xanax and pregnancy
Buy cialis viagra
Hydrocodone guaifenesin
Phentermine order easy
Duragesic
Keflex
Phentermine ionamin canada
Propantheline
Interferon
Online pharmacy phentermine
Tramadol effects
Phentermine purchase
Cheap phentermine without a prescription
Viagra no prescription
Cheapest place to buy phentermine online
Phentermine no prescription required
Ampicilin
Hydromorphone
Meridia
Discount generic cialis
Chlorothiazide
Side effects phentermine gynecomastia
Long term side effects from xanax
Ouabain
Fioricet online
Metoclopramide
Cialis sample
Bosch power tools zio lowest viagra
Imdur
Xanax information
Phentermine diet medication
Levitra vs cialis
Phentermine sale site top
Viagra herbal
Picture of generic xanax
Generic cialis from india
Phentermine ship to ky
Delivered phentermine
Glipizide
Viagra cheap
Dexchlorpheniramine
Diet in phentermine pill uk
Fluticasone
Oseltamivir
Soma san diego
Phentermine pharmacies online
Buy generic online phentermine
Viagrafix
Phentermine able to beshipped to mo
Ionamin
Canada xanax
Cialis reviews
Phentermine free shipping
Chlordiazepoxide
Phenazocine
Cerivastatin
Viagra on line
Description of meridia
Butalbital fioricet
Compare cialis levitra viagra
Xanax info
Desmopressin
Blindness viagra
Noroxin
Phentermine free prescription
Amantadine
Xanax 0.25 mg
Purchase xanax
Cialis drug
Azithromycin
Phentermine credit card or cod
Phentermine and urine drug screen
Viagra free pill
Xanax mexico
Phentermine without a perscription
Fenofibrate
Xanax 1mg
Cialis review
Buy com lvivhost online viagra
Xanax ambien
I need to find cheap phentermine delivered to fl
Prinivil
Get phentermine
Dyazide
Tramadol and online pharmacy
Dirithromycin
Cialis versus viagra
Lowest viagra price
Viagra uk
Cheap pharmacy viagra
Ordering viagra
Buy cialis viagra
Trimethadione
Cheap 37 5 phentermine
Flosequinan
Order tramadol cod
Mitoxantrone
Sertraline
Norvasc
Ergocalciferol
Low cost phentermine
Diet discount phentermine pill
Desyrel
Ambien overdose
Mifepristone
Atorvastatin
Buy cheap online uk viagra
Carvedilol
Book buy online order viagra
Impotence treatment viagra
Berman sister female viagra study
Viagra use in women
Phentermine diet pills cheap
Xanax paypal
Olsalazine
Toprol
Lansoprazole
Temazepam
Rated online pharmacies for phentermine
Lethal doses of klonopin and xanax
Diovan
Levivia and viagra
Order viagra prescription
How does phentermine work
Promethazine
Tramadol narcotic
Canada cialis
Imipenem
Perindopril
Buy cod pay phentermine
Buy Valium
Adipex diet discount phentermine pill
Safety of phentermine
Viagra female sexual inhancement
Is phentermine dangerous
Phenergan
Diet pills phentermine
Order generic cialis
Promazine
Phentermine perscription
Free viagra without a perscription
Cogentin
Phentermine vs adipex p
Generic cialis soft tabs
Natural viagra substitutes
Ceclor
Xanax interaction with paxil
Diprolene
Online pharmacy phentermine cod
Alendronate
Ceftizoxime
Macular degeneration caused by viagra
Phentermine 180
Diet drug loss phentermine weight
Buy viagra uk
Miglitol
Phentermine lortab online
Injecting xanax
Cheapest phentermine diet pill
Loss phentermine story success weight
Cialis info
Interstitial cystitis xanax
Clofazimine
Tramadol withdrawal
Pentasa
Phentermine weight loss
Locoid
Chlorotrianisene
Xanax canada
Diet ky phentermine pill ship that
Free try viagra
Prozac drug interaction with xanax
Birth defects and phentermine use
Cisapride
Macrodantin
Catapres
Phentermine buy order
Buy hydrocodone online
Xanax addiction
Buy Phentermine
Cheap ambien
Order phentermine online and cod shipping
Carbenicillin
Fluoxetine
Buy consultation free hydrocodone online tramadol
Cialis dosages
Pentasa
Xanax high
Ash of soma
Free shipping with phentermine order
Buy cheap cialis
Buying viagra online uk
Divalproex
Levoxyl
Niaspan
Valtrex
Thiamine
Tacrolimus
Which is better cialis or levitra
What is xanax
Atropine
Flurbiprofen
Biperiden
Cialis order
Plavix
Anisotropine
Combining ativan and neurontin and tramadol
Fosamax
Cialis sales uk
Phentermine work
Imiquimod
Erythromycin
Norethynodrel
Atrovent
Claritin
Cod free phentermine shipping
Phytonadione
Viagra online ordering
Codeine
Cefoperazone
Phentermine info
Buy cheap domain online atspace com xanax
Buy cod phentermine
Viagra prescription medication
Buy viagra in canada
Xanax addiction treatment
Atropine
Cheap prescription viagra
Phentermine overnight no perscription
Cialis experiences
Viagra like pill
Soma fm
Lamotrigine
Viagra impotence pill
Atorvastatin
Best phentermine pharmacies compare links
Divalproex
Encare
Avandamet
Pharmacies ship phentermine c.o.d method
Vicodin online
Keyword prescription qoclick tramadol without
Cytomel
Phentermine and lexapro
Blue diet phentermine pill
Buy viagra in uk
Buy cod online phentermine
Actonel
Viagra 6 free samples
Guanfacine
Liqued viagra
Cheap meridia

1 نظر »

آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا ؟؟

بي وفا بي وفا حالا كه من افتاده ام از پاچرا؟

نوشدارويي وبعد از مرگ سهراب آمدی

سنگدل اين زودتر ميخواستي – حالا چرا؟

عمر مارا مهلت امروز و فرداي تو نيست

من كه يك امروز مهمان توام فردا چرا؟ 

نازنينا ما به ناز تو جواني داده ايم

ديگر اكنون با جوانان ناز كن با ما چرا

وه كه با اين عمر هاي كوته بي اعتبار

اينهمه غافل شدن از چون مني شيدا چرا؟

آسمان چون جمع مشتاقان پريشان مي كند

در شگفتم من نمي پاشد ز هم دنيا چرا؟

شهريارا بي حبيب خود نمي كردي سفر

راه عشق است اين يكي بي مونس و تنها چرا؟

 

شهریار

5 نظر »

 حرف های ما هنوز نا تمام

تا نگاه می کنی وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آنکه تصور کنی

لحظه عزیمت تو نا گزیر می شود

آه ای دریغ وحسرت همیشگی

ناگهان چقدر زود دیر می شود

دیدگاه‌ها برای ناگهان بسته هستند

مگر آن خوشه گندم

مگر سنبل

مگر نسرين

تو را ديدند

كه سر خم كرده خنديدند؟
 

مگر بستان

شميم گيسوانت را

چو آب چشمه ساران روان نوشيد؟
 

مگر گل هاي سرخ باغ ريگ آباد 

در عطر تن تو غوطه ور گشتند 

كه سر نشناس و پا نشناس 

از خود بي خبر گشتند؟
 

مگر دست سپيد تو

تن سبز چناران بلند باغ حيدر را نوازش كرد

كه مي شنگند و

مي رقصند و

مي خندند؟
 

مگر ناگاه

نسيم سرد گستاخ از سر زلفت…

 

چه مي گويي؟

تو و انكار؟ 

تو را بر اين وقاحت ها كه عادت داد؟
 

صداي بوسه را حتي 

درخت تاك قد خم كرده بستان شهادت داد 

مگر ديوار حاشا تا كجا تا چند؟
 

خدا داند كه شايد خاك اين بستان

هزاران

صد هزاران

بوسه بر پاي تو…
 


 

_ديگر اختيارم نيست

توانم نيست

تابم نيست

به خود مي پيچم از اين رشك

اما خنده بر لب با تو گويم

اضطرابم نيست

مگر ديگر من و اين خاك

_واي از من

چناران بلند باغ حيدر را

تبر باران من در خاك خواهد كرد

نسيم صبحگاهي جان ز دست من نخواهد برد

ترحم كن

نه بر من

بر چناران بلند باغ حيدر

بر نسيم صبح

شفاعت كن

به پيش خشم اين خشم خروشانم كه در چشم است

به پيش قله آتشفشان درد

 

شفاعت كن


  

كه كوه خشم من با بوسه تو 

 

ذوب مي گردد

از یک ناشناس

1 نظر »

من حسینم … پناهیم

خودمو میبینم ، خودمو میشنوم ، خودمو فکر میکنم
تا هستم جهان ارثیه ی بابامه
سلاماش، همه ی عشقاش، همه ی درداش، تنهاییاش …
وقتیم نبودم ، مال شما .

اگه دوست داری با من ببین
یا بذار باهات ببینم
با من بگو ، یا بذار با تو بگم
سلامامونو ، عشقامونو ، دردامونو ، تنهاییامونو،ها؟!

 سیاه

خب ..آره که خیابونا و بارونا و میدونا و آسمونا ارث بابامه
واسه همینه که از بوق سگ تا دین روز
این کله پوکو میگیرم بالا
و از بی سیگاری میزنم زیر آواز
و اینقدر میخونم
تا این گلوی وا مونده وا بمونه….
تا که شب بشه و بچپم تو یه چار دیواری حلبی
که عمو بارون رو طاقش
عشق سیاه خیالی منو ضرب گرفته
شام که نیس
خب زحمت خوردنشم ندارم
در عوض
چشم من و پوتینای مچاله و پیریه که
رفیق پرسه های بابام بودن
بعدشم واسه اینکه قلبم نترکه
چشمارو میبندم و کله رو ول میکنم رو بالشی که پر از گریه های ننمه
گریه که دیگه عار نیست
خواب که دیگه کار نیست
تا مجبور بشی از کله سحر
یا مفت بگی و یا مفت بشنفی و
آخر سر اینقدر سر بسرت بذارن که
سر بذاری به خیابونا
هی هی
دل بده تا پته دلمو واست رو کنم
میدونی؟
همیشه این دلم به اون دلم میگه
دکی
تو این دنیای هیشکی به هیشکی
این یکی دستت باید اون یکی دستتوبگیره
ورنه خلاصی
خلاص!
اگه این نبود …حالیت میکردم که
کوهها رو چه طوری جابجا میکنن
استکانها رو چه جوری می سازن
سرد و گرم و تلخ و شیرینش نوش جان
من یاد گرفتم
چه جوری شبا
از رویاهام یک خدا بسازم و…
دعاش کنم که
عظمتتو جلال
امشب هم گذشت و کسی ما رو نکشت
بعدش هم چشما مو میبندم و دلو میسپرم
به صدای فلوت یدی کوره
که هفتاد سال تمومه عاشق یه دخترچارده ساله بوره
منم عشق سیاهمو سوت میزنم تا خوابم ببره
تو ته تهای خواب یه صدای آشنایی چه خوش میخونه
بشنو…..
هی لیلی سیاه
اینقدر برام عشوه نیا
تو کوچه…
تو گذر…
تو سر تا سر این شهر
هرجا بری همراتم
سگ وسوتک میدونه
کشته عشوه هاتم

 

دیدگاه‌ها برای دلم براش خیلی تنگ شده :( بسته هستند