در عالم خیال به دیدارم آمدی

اما وقتی که رفتی

خلاء پشت سرت واقعیت داشت

3 نظر »