آنقدر دل کوچکم را جدي نگرفتي
تا سنگ شد
صخره شد
کوه شد

ديگر ، تنها پژواک صدايت را خواهي شنيد
هرچه مي خواهي فرياد کن !!!

نظرات »


نظرات


متاسفانه فرصت نظر دادن درباره‌ی این مطلب پایان یافته است.