در عالم خیال به دیدارم آمدی

اما وقتی که رفتی

خلاء پشت سرت واقعیت داشت

3 نظر »


نظرات


 1. va Anghdr Tekrare mOkararate khabam ra mikonam ta Bidariam be khabat miravad …
  che khoob bood aghahe 😀

  نوشته شده توسط ??سر???? در ساعت 8:12 ق.ظ - 17th مارس, 2007


 2. س?„ا?? 🙂 Ø®Ø? Ø??????? آخر سا?„ Ø?Ø??? ?? Ø?ا??Ø? Ø??? Ø???ا?? Ø??„ا????ا???? ?©?? Ø??? ?„??سØ??? ??سØ??? ر?? سر Ø?ز???? ?? ???? ?©Ø§????Ø? ?©?? ?©???????©Ø?ر???? ?©Ø§Ø± ??سØ? ر?? ا??جا?? Ø?Ø??? . از ا?????©?? Ø??? Ø??„ا???? Ø¢??Ø???Ø? ?? سر زØ???Ø? ?? ??Ø?ر Ø?اØ???Ø? ?? ???? سر ??زØ??? ا???„ ?????????? ?? Ø????? Ø?ر????Ø??? . ا????Ø???ار?? سا?„ 85 ر?? Ø??? Ø®??Ø??? س?¾Ø±?? ?©Ø±Ø??? Ø?اØ???Ø? ?? سا?„ 86 ر?? Ø?ا ا??ر???? Ø???ا?? ?? ا????Ø? Ø?ر??ع ?©????Ø? .
  Ø??? ا????Ø? Ø???Ø?ار ?????? Ø?ر سا?„ 86

  Ø?ا آرز???? Ø???Ø?ر???? آرز????ا
  ?©Ø§????.?

  نوشته شده توسط kaveh در ساعت 12:59 ق.ظ - 18th مارس, 2007


 3. س?„ا?? Ø®??Ø? ??سØ????? Ø? ا????Ø???ار?? سا?„ Ø®??Ø??? ر?? Ø?ر??ع Ø??©????Ø? ?? Ø?عط???„اØ? Ø???Ø? Ø®??Ø? Ø???زر?? ?????? ??Ø??„ا?? Ø???ا ر?? Ø®???„?? Ø?صاØ???? Ø?رØ?اØ?Ø??? راسØ?Ø? ???? ???©?? از اØ?????ا?? Ø??? ??ا?? ا??ا حس???? Ø?ا ا??Ø??? ??ا?©Ø³????Ø???ا ??سØ?Ø? ?? ر?Ø??? Ø??? ?¾Ø±???Ø§???„ ا??Ø????? ?? از ا????جا ع?©Ø³ Ø???ا ر?? ?©?„???© ?©Ø±Ø??? ?? Ø?عØ? ??ارØ? ?¾Ø±???Ø§???„ Ø???ا Ø?Ø??? Ø??? ا???? اØ?رسhttp://uk.blog.360.yahoo.com/blog-vFtMHQgjeqt0rXZhrdJs8qN6
  راسØ?Ø? ????Ø??? ع?©Ø³ ?¾Ø³ ز???????? ر?? Ø???Ø??? ??اØ? ا??Ø????? ?????©Ø®??ا?? Ø???را???? ا?Ø?اØ??? ???©?? از Ø?از???©??ا?? Ø?س?©Ø?Ø?ا?„ Ø????? صØ?ا Ø?اØ?ر?? ???? Ø®??Ø??? Ø?س?©Ø?Ø?ا?„??سØ? ??سØ??? ?? ز??اØ? ا??Ø????? ر?? ????Ø??????? Ø?ر ??رزØ???ا?? ا?„Ø?Ø??? Ø®???„?? Ø?Ø????? Ø???اسØ? ??ع???? Ø?Ø??? ا???? ع?©Ø³?? ?©?? Ø??? ا???? سا??Ø??? ?©?? Ø?Ø????? Ø?اØ??? ??سØ?Ø? ???? Ø®??اسØ??? Ø?Ø??????? Ø®??Ø?Ø???????Ø? ??ا ا??Ø?????Ø? اخ?? Ø®???„?? Ø?Ø??? ??سØ????? Ø???سØ? Ø?ار?? Ø®??اØ?Ø??? Ø??? ??Ø??„ا???? Ø?زار??Ø? ?????????? ????Ø???

  نوشته شده توسط ز??را در ساعت 9:48 ب.ظ - 29th مارس, 2007