درمان ندارم
برگ ها زرد می شوند
مرگ ها ابتدا بر کاغذ های سفید
نقش می بندند
سپس تن ها را سرد می کنند
آرام از پنجره به کوچه می روند
یادش بخیر
مرا در فرودگاه فقط نگاه کرد
سپس میان جمعیت و چمدان ها
گم شد
به فراموشی بهار رفتیم – تو نبودی
به فراموشی سفره های انبوه از نان رفتیم
تو نبودی
همه غرق برگ و پائیز بودند
در حقیقت به دنبال تو بودند
راستی تو کجا بودی
به گورستان هم که یک روز آدینه رفتم
نشانی از تو نبود
در یک روز بارانی به فرودگاه رفتم
نشانی از تو نبود
بسیار تقویم خریدیم تا روز تولد تو
تا روز مرگ تو را پیدا کنیم
تقویم ها را به آب سپردیم.
به خانه آمدیم
در آستانه ی در نشسته بودی
اما
ما را نمی شناختی
فقط دو سه بار خودت را صدا کردی
برگ ها از درختان ریختند
نمی توانم
آن روز را غمناک بدانم
روزی از عمر بود چون روزهای دیگر عمر
که هرگز تکرار نمی شد.
 

 

 

 
 احمدرضا احمدی

1 نظر »


نظرات


 1. ز?ŠØ?ا Ø???Ø?
  ??Ø«?? ?????? Ø?عر??اØ?.ا???ŠØ???ار?? از ا?Š?? ??Ø??? Ø®??Ø?Ø????? Ø??ŠØ§Ø?
  ????Ø??? ???? ????Ø??? Ø???Ø?.
  ?????Š Ø?ا??سØ? ???? ????Ø??? Ø???Ø?….Ø?
  ????Ø???Ø????? ????Ø??? Ø???Ø?Ø?Ø?ا Ø?از??ا?? Ø¢???ŠØ®Ø??? را?? ???Š ر?Ø?.
  ???Š Ø®??اسØ? ج???Š Ø?اØ?Ø?Ø?ر??Ø?…ر??Ø? Ø?اØ?Ø?Ø?Ø?ر?ŠØ§…
  ?? ا?Š?? ????Ø?اØ? ?Š?? ا???ŠØ§????س.
  ????Ø??? ???? ????Ø??? Ø???Ø?.?????Š Ø?ا??سØ? ???? ????Ø??? Ø???Ø?.
  Ø?را?ŠØ? ?????? ???ŠØ² ر??Ø­ ?? ?????? ???ŠØ² جا?? Ø?اØ?Ø? ?? ?????? ?Š جا?? ??ا ?Š???Š Ø???Ø?.
  ????Ø??? ???? ????Ø??? Ø???Ø?Ø?عار?Š از ??ر ?¾??Ø?ار Ø???Ø?Ø?عاØ?Ø??Š ??Ø?اØ?Ø?.
  Ø??ŠØ?Ø?ر ????ار زا???? ???Š ??Ø?سØ? ?? Ø??? ?Š??Ø?ار?? از جا ???Š ج???ŠØ?
  ????Ø??? ???? ????Ø??? Ø???Ø?…??????ا?ŠØ? را Ø?ا???? ?????Š ??رØ? ???„?Š Ø?ا ا?Š???????? ز?ŠØ?ا Ø???Ø?
  ????Ø??? ???? ????Ø??? Ø???Ø?Ø?Ø?ا اس???اج ?? ??Ø®??Ø? ?? Ø??ŠØ± ?? ???„ ???„?? Ø®??? اØ? ???Š ??رØ???Ø?Ø?
  ا?? ??????ز ?????? ?Š ا?Š????ا را ???Š Ø®??رØ?…
  ???„?Š ???? Ø?خاطر ا?Š?????? ??جØ???رØ? ??رØ??? Ø?اØ???Ø?
  ????Ø??? ???? ????Ø??? Ø???Ø? ?????? ?Š Ø¢Ø??? ??ا را Ø®??Ø? ???Š Ø?????سØ?Ø?
  ???„?Š حا?„ا ??????ŠØ??? ???? Ø®??Ø? Ø???Ø??? ???Ø· ?Š?? اØ??Ø§????.
  ????Ø??? ???? ????Ø??? Ø???Ø?.Ø?ا ???? Ø???ر ?? Ø??????Š Ø?از?Š ???Š ??رØ?Ø?
  ا??ا ا??ر??ز…???Ø· Ø­??ص?„?? ???ŠØ²??ا?Š?Š ر?? Ø?ار?? ???? Ø??? ???Ø¹Ø? Ø?اØ???Ø?.
  حا?„ا ا???? آرز?? Ø?ار?? ???? Ø???Ø?ار?? ????Ø??? Ø?اØ?Ø?….

  نوشته شده توسط ?Ø±Ø²Ø§???? در ساعت 11:13 ب.ظ - 5th آوریل, 2007